Эдийн болон эдийн бус баялагийн эрх зүй


 

Нэр: Эдийн болон эдийн бус баялагийн эрх зүй

Зохиогч: Д.Энхзул

Товч: Энэхүү бодлогын хураамжид эдийн болон эдийн бус баялагийн эрх зүйн үндсэн, суурь асуудлууд болох эзэмшил, эзэмших эрх, шударга ба шударга бус эзэмшил, өмчлөх эрх, түүний дотор хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх зэрэг ойлголт, ухагдахууныг тодорхой тохиолдлыг шийдвэрлэх хэлбэрээр авч үзсэн болно.

Үнэ: 10,000₮