Хуульд зааснаар үүсэх үүргийн эрх зүй - Зөрчлийн улмаас үүсэх үүрэг буюу гэм хорын эрх зүй


Нэр: Хуульд зааснаар үүсэх үүргийн эрх зүй - Зөрчлийн улмаас үүсэх үүрэг буюу гэм хорын эрх зүй

Зохиогч: Гүнтер Кристиан Шварц, Манфред Вандт

Орчуулсан: Л.Эрдэнэ-Очир

Хянан тохиолдуулсан: Д.Энхзул

Товч: Гүнтер Кристиан Шварц, Манфред Вандт нарын бүтээл Хуульд зааснаар үүсэх үүргийн эрх зүй герман хэл дээрх сурах бичгийн  "Зөрчлийн улмаас үүсэх үүрэг буюу гэм хорын эрх зүй" бүлгийн орчуулга

Үнэ: 30,000₮