Иргэний эрх зүй 40 бодлого


Номын нэр: Иргэний эрх зүйн 40 бодлого

Зохиогч:  Д.Энхзул

Товч: Энэхүү сурах бичгийн агууулгад иргэний эрх зүйн ерөнхий болон тусгай ангийн хэм хэмжээг хэрэглэн шийдсэн нийт 40 бодлого, шийдлийн хамт багтсан болно.

Үнэ: 15,000 төгрөг